21:11:33 1396/9/17

تازه ترین آمار فروش فیلم های روی پرده / آذر فقط 350 میلیون!اکسیدان:  ۱۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان

زرد: ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان

خالتور: ۴میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان

خفه‌گی: ۴ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان

خانه دختر: ۳میلیارد و ۸۰ میلیون تومان

قهرمانان کوچک: ۲میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان

ملی و راه های نرفته اش:۲ میلیارد و ۱۵۰

میلیون تومان

ایتالیا ایتالیا: ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

ثبت با سند برابر است:۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان

قاتل اهلی:۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان

آینه بغل: ۶۷۵ میلیون تومان

حقه باز دم دراز: ۴۶۰ میلیون تومان

آذر: ۳۵۰ میلیون تومان

غیرمجاز: ۳۲۰ میلیون تومان

شنل: ۲۶۵ میلیون تومان

آزاد به قید شرط: ۲۶۰ میلیون تومان

صفر تا سکو:۲۱۰ میلیون تومان

شکلاتی: ۱۵۰ میلیون تومان

وقتی برگشتم: ۱۴۵ میلیون تومان

انزوا: ۹۵ میلیون تومان

اشنوگل: ۵۱ میلیون تومان

فهرست مقدس: ۱۲ میلیون تومان

پینوکیو عامو سردار و رییسعلی: ۹ میلیون تومان

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها