22:26:12 1396/11/22

حرف های تند ابراهیم حاتمی کیا بعد از دریافت جایزه بهترین کارگردانینظر ها